Гсм модули | Избор на аларми | Сервиз| Контакти

Изграждане на алармени системи


Процесът на проектиране и изграждане на сигнално охранителни системи започва с конкретизиране на обекта за охрана и начина на осъществяване - локална охрана,охраната с използване на СОТ, видеонаблюдение на обекта, видеонаблюдение и охрана с алармена система.

Етапите на проектиране и монтаж на сигнално охранителни системи

1. Избира се алармена система за охрана в зависимост от спецификата на обекта. (аларма за дома,аларма за офиса или охранителни системи за вили и къщи) и в зависимост от цените им и бюджета, който е предвиден за тях. Предимства на алармите с дистанционни е липсата на зона със закъснение, по лесния монтаж. Недостатък е възможността да се прихване кода на дистанционните. За аларми с безжични датчици слабо място е възможността да се заглуши сигнала от датчиците. При алармите с изнесена клавиатура няма как да се прихване код. При отдалечени обекти е добре да използвате охранителна система с гсм модул и силна сирена. Значително по трудна за елиминиране от нарушителите ще бъде gsm аларма с външна бронирана сирена със собствен акумулатор. Подробна информация по избора на алармени системи и гсм модули е представена в уеб страницата аларми

2. Определят се възловите (леснодостъпните места за обекта), за които задължително охранителната система трябва да алармира при нахлуване през тях.

3. Определя се стаите и коридорите, за които също държим да са под охрана.

4. Избира се местоположение на централата (Да има добър сигнал от оператора, да не може бързо да се унищожи (добре е достъпа до алармената система да минава през датчици свързани към различни зони), да е близко до разклонителна кутия или ел. табло и да е оптимален разходът на кабел). Кабелите от датчици , сирени, клавиатури, захранване 220V и т. н. отиват до централата. За предпочитане е захранването на гсм алармата да се свържи директно към ел. табло или разклонителна кутия. Съобразете (оптимизирайте) местоположението на централата с минимален разход на труд и кабели. Ако антената на гсм модула се подава от кутията или използвате външна антена вземете предвид, че с нейното унищожаване оставате без сигнализация по гсм . Местоположението и да позволява удобна работа. Ако може прикрийте централата. Да е на разстояние поне 5 метра навътре в обекта с цел да не се заглуши гсм модула. Ако системата е с безжични датчици разположете централата така че радио сигнала от датчика да минава през по малко стени и да не е на разстояние по голямо от 15 - 20 м.

5. При наличие на клавиатура и rfid четец- местопложението им се определя така че да е удобна работата с тях и времето за закъснение необходимо да набиране на кода да е минимално - най често до входната врата където са домофон и ключ за осветление. За магазин или обект който позволява това,четеца може да се залепи вътрешно на прозорец или витрина.Четеца може да се прикрие вътрешно зад плоскост, която не е от метал но с дебелина до 3- 4 см. Разстоянието до централата да бъде не повече от 50 м. (оптимално до 20 м.) Ако клавиатурата (четеца) е на централата - приемете, че нямате клавиатура(четец).

6. Определеят се местоположение на датчици съобразено с характеристиките им - срещу врати и прозорци на височина 2,1-2,3 м. (оптимална). Датчик в ъгъл практически обхваща цялата стая, ако предмети не закриват лъчите му. ПИР датчика действа на движение на човек (топлинно тяло) и няма обхват зад стъкла и стени.

7. Приложените към системата жични  обемни датчици при височина 2,1 м осигуряват охрана на помещение с дължина и широчина до 8 м.

8. При използване на обемни датчици за вътрешен монтаж за външни (като по евтин вариант) да се разполагат под навес и да не ги напича слънцето (те регират на движение на топлина). Задължително е да са за животни с цифрова обработка, два сензора,анти-маскинг технология и е добре да има положителни мнения за тяхната работа. Датчика не мери килограми и колкото обекта е по близко толкова вероятността да бъде задействан е по голяма.

9. Местоположението на сирената за предпочитане да е отвън обекта (при възможност) под стряха и насочена към съсед, който може да реагира. Инструктирайте го и му използвайте номера за алармиране ако му имате доверие.

10. Оптимизирайте броя на обемните датчици свързани към гсм аларми СМ. Поставети ги на страгически места. По малкият им брой намалява вероятността за фалшиви сработвания и изисква по малка консумация. Ако има плъхове използвайте датчици за животни за предпочитане цифрови. При опасност от въздушни течения или наличие на климатици да се използват цифрови датчици. Запознайте се с характеристиките на датчиците. От това до голяма степен се определя и наличието на фалшиви сработвания. Близо до датчика да няма възможност да минават животни. Почистете околността около тях от паяци. При евтините безжични аларми избягвайте употребата на обемни датчици със захранване 12V особено ако често Ви спират мрежовото напрежение. Не се връзвайте,че към подобна система може да включите голям брой жични и безжични датчици. При радиус на обхвата 10 - 15 м, едва ли имате повече от 4 - 5 стаи за охрана, а при жичните - няма обемен датчик със захранващо напрежение 12V, който да работи на напрежение 7,5V (напрежението на вградения акумулатор) при спирането на тока.

11. Да се оптимизира свързването на датчици към охранителната система. Възможностите са от всеки датчик кабела да отива до централата или на един кабел да се свържат няколко датчика.( в зависимост от конкретиката). За предпочитане е на една зона да се свързват по един датчик или максимум два охраняващи конкретен обект. При сигнализиране алармата дава информация за задействана зона и при повече от един датчик на зона няма да се разбере, кой е причинил алармата. Да се избягва свързване на магнитен и обемен датчик на една зона.

12. Датчици, централа и сирени могат да се захванат с дюбели към стената

13. Кабелът може да се захване за стената със скоби, такер или да се лепи с топъл силикон. Добре е да върви по ъгли (между стена и таван, стена и стена). Ако обектът е на етап груп строеж да се прокарат кабелите преди замазването.


Монтаж на безжични аларми

1. Определя се местоположение на централа, обемни, магнитни датчици и сирена. Ако връзката на централата е щепсълно, добре е използвания контакт да е само за безжичната аларма.

2, Монтират се датчици, сирена и централа на съответните места. Захващат се с дюбели за стената.

3. Свързва се сирената за към изведенета от централата клема, като се спазват цветовете. Препоръчително е сирената да не e близко до централата, за да не я разкрива и да е на такова местоположение, че да се чува от съседи.

4. Премахва се искането на ПИН код за използваната от охранителната система СИМ карта. Виж инструкции

5. Отваря се кутията на безжична аларма CM7,отваря се държача за СИМ картата,след което тя се поставя в него и после той се затваря, свързва се акумулатора като се спазва поляритета (цветовете - червено  +, черно - ). При правилно свързана сирена се чува звуков сигнал (Бип), светодиодът  индициращ мобилната мрежа отначало свети бързо и след свързване с мрежата пресветва през 3 секунди. До 20 - 30 секунди  безжична аларма СМ е в работен режим .

6. Алармената система се свързва към 220 V. Светодиодът на захранващия блок индициращ напрежението светва.

7. Ако не се добавят към поръчания комплект нови дистанционни и безжични датчици се преминава към т. 8. В противен случай се програмират съгласно приложената инструкция.

8. Затваря се кутията на централата.

9. С мастер дистанционното се запаметяват номерата за алармиране. описание на линка

10. Охрана се поема с бутон затворен катинар. Чуват се два кратки бипа и системата е в режим на охрана. Свалянето от охрана става с бутон отворен катинар.Следва по дълъг бип.

11. Проверката на датчиците се извършва с бутон камбанка на мастер дистанционното. При задействането на датчика (светодиодът му светва)  се издават от сирената бипове . Ако не се чуят бипове - няма връзка с централата.

12. Обхвата и броят на включените безжични датчици може да се увеличи чрез използване на безжичен разширител модел CMW. Връзката между приставката и централата е с кабел. Модула може да се изнесе на разстояние до 50 м. от централата. Ако прокарването на кабел е проблем, може да се използва и репитер.

Важно:Съществуват особености в работата на безжични и жични датчици. При използването например на безжичен магнитен датчик за врата, охранителната система  няма да различи дали вратата е отворена и затворена или е отворена и оставена така. При жичен магнитен датчик алармената система CM7 различава двете състояния и Ви информира. Добре е да се познават характеристиките им и режимите на работа.

Стъпки при монтаж на алармени системи СМ7С след поставяне на СИМ карта в държача на модула:

1. Залепва се безжичен магнитен датчик към врата и каса. (Ако се използват и други безжични магнитни и обемни датчици то и те трябва да се монтират)

2. Захваща се сирена (за предпочитане) и се свързва към изходните клеми на аларма с кабел 2х0.5ммх2 или директно ако е близко до централата (снимка 2).

3. Свързва се захранване към охранителна система СМ (акумулатор съгласно снимка 1 и щепсъл към 220V).

4. Чуват се бипове и до минута охранителни системи СМ са готови за работа.

5. Ако предварително не са запаметени номерата, трябва да се запаметят чрез натискане бутон от мастер дистанционното . Важи за модели СМ


Монтаж на Gsm аларма СМ9

(базов вариант)

1. Базовия вариант се състои от централа с гсм модул към която е свързан четец и магнитен датчик с оглед монтажа да е възможен за всеки. Дължината на кабела е с дължина до 10 м.

2. Определя се местоположението на четеца - близко до касата на вратата и на подходяща височина с оглед удобно чекиране. На вратата и касата се залепва магнитния датчик (магнита се залепва на вратата)

3. Определя се местоположение на централа. (Да е прекрита и да може да се захрани с напежение 220V)

4. Свързва се сирената за към изведенета от централата клема, като се спазват цветовете. Препоръчително е сирената да не e близко до централата, за да не я разкрива и да е на такова местоположение, че да се чува от съседи.

5. Премахва се искането на ПИН код за използваната от охранителната система СИМ карта. Виж инструкции

6. Отваря се кутията на безжична аларма CM9,отваря се държача за СИМ картата,след което тя се поставя в него и после той се затваря, свързва се акумулатора като се спазва поляритета (цветовете - червено  +, черно - ). При правилно свързана сирена се чува звуков сигнал (Бип), светодиодът  индициращ мобилната мрежа отначало свети бързо и след свързване с мрежата пресветва през секунда. До 20 - 30 секунди  безжична аларма СМ е в работен режим .

7. Алармената система се свързва към 220 V. Светодиодът на захранващия блок индициращ напрежението светва.

8. Затваря се кутията на централата.

9. С мастер чипа чрез еднократно чекиране и набиране номера на алармата се запаметяват мастер номера. След запаметяването последва обратно повикване. Ако през този период от 30 сек. не се набере номера на алармата  зареждането става от СИМ картата. За целта номерата за алармиране трябва да са записани на СИМ картата.

10. Охрана се поема с доближаване до четеца на някой от потребителските чипове. Чуват се два кратки бипа и системата е в режим на охрана. Светодиода на четеца свети червено. Свалянето от охрана става с някой от чиповете.Следва по дълъг бип и светодиода светва зелено. Виж инструкции

11. За използване на безжични датчици е необходима приставка

Свързване на акумулатор към gsm аларми СМ

свързването на gsm alarma към акумулатор

Снимка1

Свързване на сирена към сигнално охранителни системи СМ

свързване на сирена към алармена система.

снимка 2

начин на разположение на жични и безжични магнитни датчици. Сравнение на размери

Жични и безжични магнитни датчици

Сравнение и начин на поставяне един спрямо друг


Тест на алармени системи с gsm модул

1. След като монтажа на охранителна система СМ е завършен, да се провери за късо съединение на клеми захранващи датчици и сирени , чрез уред на съпротивление (съпротивлението не трябва да е 0 или близко до 0 ома).

2. Ако СИМ картата не е в гнездото на гсм модула , да се сложи

3. За предпочитане е първоначално алармени системи СМ да се захранват от 220V променливо напрежение. При подаването на захранване, сирената издава бип ако е свързана правилно и обемните датчици светват. Ако тествате аларми СМ първоначално на акумулатор - внимавайте за поляритета.

4. Свързвате Акумулатора съгласно Снимка 1 (червения цвят е към + електрода) .

5. При подаването на захранване към gsm алармени системи СМ и липса на бип от сирената веднага да се изключи захранването. Проверете дали правилно е свързана сирената към гсм алармата. Проверете обемните датчици. Ако има обемни датчици от охранителни системи СМ, които не реагират на движение и не е изваден джъмпера на светодиода - проверете дали правилно е свързано захранването им.

6. За gsm аларми СМ10 - СМ16 в деактивирано състояние(не пази) трябва да укъсите джъмпера от платката за около секунда за да заредите номерата от СИМ картата.

7. За gsm охранителни системи СМ4,СМ40 зареждането на СИМ картата става от клавиатурата

8. За gsm алармени системи СМ1,СМ2,СМ6,СМ7 зареждането на СИМ картата става в деактивирано състояние от дистанционното

9. Важно: Зареждането на номерата в паметта на аларми с gsm СМ става само при първоначално пускане или при промяна на номерата а не при смяна на СИМ карта.

10. В комплекта на СМ7 има 2 дистанционни, които са обучени (запаметени).Ако се изпращат и безжични датчици -> те също са запаметени. Може да обучите до 7 дистанционни и 12 безжични датчика.Ако използвате безжични датчици те също трябва да се запаметят. Процесът на запаметяване на дистанционни и датчици е идентичен и елементарен и описан подробно в приложената към комплекта инструкция. Добре е датчиците да се обучат преди монтажа на системата. В противен случай трябва да се ходи до всеки датчик и да се задейства. Датчици и дистанционни трябва да са на честота 433mHz. След запаметяване и свързване на датчиците е добре да се влези в режим на тест и да се провери всеки датчик като се задейства(светва светодиода му ). Ако ситемата регистрира датчика, сирената ще издаде звуков сигнал (бип) . Датчици, дистанционни и номера на телефони може да се запаметяват само в режим на снета охрана.Добавянето на безжичен датчик става чрез избиране режим на добавяне чрез бутон камбанка от мастер дистанционното и задействането му. При възприет датчик се чува бип. Чрез същия бутон се прекратява процеса на добавяне

11. Ако се използва режим на частична охрана да се съобрази свързването между датчици и зони.

12. Задължително да се провери обхвата на обемните датчици. Трябва да регистрират при преминаване на човек през възловите места. Ако е необходимо да се корегира обхвата чрез промяна на наклон или местоположение.

13. При включена аларма в режим на охрана и задействане на кой да е датчик от охранителна система СМ, гсм алармата трябва да набира два номера (ако са изпълнени инструкциите по запис на номерата в СИМ картата и тя е в гнездото на гсм модула). Ако сирената е изключена и не свири по време на аларма,то тя може да се включи от дистанционни, клавиатура или чрез съобщение от мастер телефона.

14. Подробна информация и описание са дадени в Инструкции за монтаж на гсм алармени системи СМ, които са конкретизирани за различните видове сигнално охранителни системи .

15. За проблеми или съмнение при монтаж и настройки на сигнално охранителни системи с гсм модул СМ посетете сервизно обслужване на аларми или се консултирайте по емейл или телефон с представител на фирмата.


Gsm алармени системи СМ - инструкции

Gsm аларми СМ се изпращат готови за тест. За целта зони,клавиатура и четец са свързани.Дистанционни и безжични датчици обучени. Добре е ако нямате опит първо да изтествате охранителната система преди монтажа. За да работи гсм модула е необходимо да се използва един от вариантите за записване на номерата за алармиране: виж инструкции

Вариант със запис на номера на СИМ карта

1. На ваш gsm апарат се премахва искането на ПИН код

2. Записва се на СИМ карта телефонните номера, на които гсм алармата трябва да сигнализира.

3. Изважда се СИМ картата от вашия телефон и се поставят в гнездото на алармената система.

4. Запаметяват се номерата  в алармената система.


Препоръки при експлотацията  на сигнално охранителни системи

• След монтажа на сигнално охранителни системи  СМ да се направи пълен тест (обхват на датчици, задействане на системата от датчик,сигнал от сирени, набиране на телефони и т. н.) съгласно приложените инструкции и ръководства.

• Да се следи и проверява периодично състоянието на акумулаторна батерия на централа и батерии на безжични датчици.

• Да се извършва периодичен тест на сигнално охранителни системи за проверка на нормалното им функциониране.

• Добра практика е да се сменят батериите на безжичните датчици преди зимния сезон. 

Схеми на свързване на gsm аларми СМ

• Безжична аларма СМ7

• Аларма с четец СМ9

• гсм аларма СМ10

• гсм аларми СМ40

• гсм контролер GM20

• GM20 комплект

• свързване на ПИР

• свързване на ПИР

Особености при проектиране и монтаж на алармени системи в зависимост от приложението им:

Монтаж на аларма за дома:

При избора на датчици за апартаменти над втория етаж, при които достъпа е само от входната врата е достатъчен комплекта да съдържа - аларма с gsm,два магнитни датчици или gsm аларма с магнитен и обемен датчик разположен в коридора. Ако има опасност за проникване от тераса да се предвиди и датчик за стаите свързани с нея. При апартаменти на първия етаж е добре да се охраняват всички възлови места. При охранителна система с гсм и клавиатура да има обемен датчик свързан към бърза зона, който да не позволява достъпа до централата по време на закъснението необходимо за набиране на кода. Клавитурата на алармената система не трябва да е в обхвата на датчика. При апартамент с две входни врати и гсм алармена система с клавиатура или четец е добре клавиатурата или четеца  да се поставят между двете врати и магнитния датчик от вътрешната врата да се свържи към бърза зона. В стаи с климатик обемния датчик да е цифров и да е на разстояние от климатика. Ако сирената не е в кутията на алармата е препоръчително да се монтира на известно разстояние от нея. Обикновенно сирените се унищожават. Препоръчително е антената на гсм алармената система да не се вижда. Таква са всички гсм аларми от серията СМ. При лош обхват да се използва външна антена с по голямо усилване и достатъчна дължина на кабела за да се изнесе на подходящо място.

Подходящи алармени системи са СМ2, СМ4, СМ6, СМ7 и СМ9 и всички модели на Paradox


Монтаж на алармени системи за вила и къща.

От избора на обемните датчици зависят фалшивите сработвания на алармата. За да липсват и се сведат до минимум е препоръчително да се използват практически проверени обемни датчици. За помещения с мишки - да се използват датчици за животни. При котки добри резултати се получава от  DG75 или подобен негов аналог. Ако вилата е на два етажа и проникването на втория етаж е затруднено е достатъчно да се добави само датчик, който да охранява коридор или стълби водещи към втория етаж. Да се оптимизират броя на датчиците. Безмислено е да охранявате празни помещения с паяци. При къща (вила) с двор може да се охранява и част от двора. Датчиците да са качествени и да не регистрират животни. Добър вариант е охрана на пространството пред входната врата. При входната врата  с козирка може да се използва датчик за животни за вътрешен монтаж. Добра идея е да се добави и мощна външна бронирана сирена със собствен акумулатор, особено ако обекта е отдалечен.

Особености при аларми за мазе.
При охраната на мазе най - подходяща конфигурация е алармена система с магнитен и обемен датчик или само с магнитен датчик при тесни прозорци или липса на такива. Ако в мазето има мишки да се избягва обемния датчик.При гсм аларма  задължително да се провери наличието на обхват на мобилния оператор. При слаб сигнал се налага използване на външна антена с по голямо усилване и закрепена на подходящо място. Подходящи системи са СМ11 и СМ7. При използването на СМ4 и СМ9 закъснението на влизане трябва да е 0 сек. Клавиатурата и четеца могат да се изнесат извън мазето.
Алармени системи за гараж - изисквания.
При охраната на гараж най - подходяща конфигурация е алармена система с магнитен и един или два обемни датчика. При липса на прозорци може да се ползват и само магнитни датчици но повече на брой. Местоположението на обемния/обемните датчици да се съобрази с наличието на кола в гаража.
При гсм аларма  задължително да се провери наличието на обхват на мобилния оператор. При слаб сигнал се налага използване на външна антена с по голямо усилване и закрепена на подходящо място. Подходящи системи са СМ7,СМ4 и СМ9.
Охрана на двор с алармена система.
При охрана на двор може да се използват охранителни системи с обемни датчици за външен монтаж и нерегистриращи животни.
Датчиците могат да бъдат жични или безжични. Масовите безжични обемни датчици са неподходящи. Може да се използват и инфрачервени бариери.
Охрана на двор с видеонаблюдение.
При охраната на двора с видеонаблюдение от съществено значение е разположението  на камерите.
Вариант 1:
Камерите се монтират по стените на къщата и са насочени към двора
Вариант 2:
Камерите са разположени по външния периметър на двора. Достъпа до коя да е камера не трябва да бъде незабелязан.
Вариант 3: Смесено.
Изискванията към записващото устройство - да бъде с висока резолюция на записа. Като доказателство служи записа , а не с колко мегапиксели са камерите.
За добра картина през нощта освен по мощна инфрачервена подсветка на камерите е добре и да има и помощно led осветление със сензори.


Монтаж на алармени системи за пчелини и кошери.

Охраната на пчелини е трудна задача поради факта, че кошерите са на открито и много често обекта е без напрежение 220V. Освен защита на кошерите на такава подлежат алармена система, акумулатори, DVR и слънчев панел ако е наличен. Акумулатор,централа и записващо устройство трябва добре да се маскират. От съшествено значение е спецификата на обекта и използване на нестандартни решения. Добрият проект и качественото изпълнение повишат значително сигурността.

1. Начин на охрана
1.1 Охрана с алармена система с гсм известяване и звукова сигнализация - основен
1.2 Охрана с видеонаблюдение  - подходяща при наличие на 220V и интернет.
1.3 Комбиниран - алармена система и видеонаблюдение
1.4 Други методи
2. В зависимост от налично или липсващо захранване от 220V.
При липса на 220V захранването на използваната алармена система може да се осъществи от акумулатор с по голям капацитет или фотоволтаичен панел с акумулатор. При избор  само с акумулатор е необходимо през определен период от време да се зарежда. За да работи охранителната система по време на заряда на основния акумулатор е необходим втори(дублиращ) който може да е с по малък капацитет. При захранване с акумулатор се избира алармена система с ниска консумация. Подходящи гсм модули са GM7 и GM10-GM11 или алармени системи СМ2,СМ6,СМ7,СМ11
Избягват се или се минимизират датчици с консумация.
3. В зависимост достъпа до обекта.
3.1 При обект с ограничен достъп е достатъчно да се охраняват точките на достъп.
3.2 При обект на открито подходите са:
-охрана на всеки кошер - подходяща при по малък брой кошери
- периметрова охрана на пчелина - подходяща за пчелин с голям брой кошери
- Зонова охрана - пчелина се разделя на части и всеки от тях се охранява в зависимост от  нейната специфика.
Индивидуална охрана на кошер - може да се осъществи с контактни и безконтактни датчици - магнитни ,вибрационни, сеизмични, капацитивни, шок датчици  и други. . Датчиците могат да бъдат жични и безжични.
При използването на безжични датчици да се има превид, че се налага смяна на батерии, лесно могат да бъдат заглушени и обхвата на датчика е ограничен.
Използването на жични датчици изисква прокарването на кабел.
С оглед избягването на фалшиви сработвания за предпочитане са магнитните датчици или  схема с разкъсване на кабел. Тези варианти са и най-евтини.
Един кошер може да се охранява с един или повече от един датчик
Периметрова охрана
1. Охрана с инфрачервени бариери
1.1 Охраната с инфрачервени бариери е често използван вариант, но е лесно преодолим. Ограничение може да има от релефа и наличието на храсти. Добри резултати може да се получи при съчетание с ограда.
1.2 Охрана с вибриционен или сензорен кабел закопан в земята и обикалящ кошерите
2. Охрана с външни детектори
Използваните датчици да са за външен монтаж и да не регистрират животни. Неразумно е да се използват масово използваните жични и особенно безжични обемни датчици (ПИР).
3. Охрана с микровълнови детектори
Зонова охрана - пчелина се разделя на зони (сектори) и всяка зона може да се охранява индивидуално или с детектор за външен монтаж. Детекторът за външен монтаж трябва да не регистрира животни и да има анти-маскинг. Масово използваните безжични обемни датчици са неподходящи.

Охрана на пчелин с видеонаблюдение

Подходяща е при наличие на интернет и напрежение 220V. За да е качествен записа записващото устройство да е с 1080р резолюция на запис. Разликата в цените не е толкова голяма , но качеството е значително по добро при запис с висока резолюция. Да се използват няколко камери за да се обхвани обекта и затрудни прикриването на нарушителите от камерите. Не може да се разчита само на записа в DVR защото може да бъде взет или унищожен. При съчетание с алармена система и алармиране софтуерът за видеонаблюдение за смартфон позволява да се отворят камерите и започне запис. Така че и да унищожат записващото устройство, записът на смартфона остава. Консумцията на системите за видеонаблюдения и камерите е значително по голяма от тази на алармените системи.Моделите аларми СМ имат изходи, които могат да включват и изключват захранването на системите. Изходите могат да се управляват дистанционно чрез набиране или съобщение или от самата алармена система. вариантът е подходящ за обекти без захранващо напрежение от 220V

Схема на свързване:


Подход при проектиране и монтаж на алармени системи Paradox

В зависимост от големината на охранявания обект се избира и модела алармена система.

Всички алармени системи имат до 32 зони с използването на зонови разширетели.При много големи обекти подходящи алармени системи са от серият EVO. Подходяща охранителна система при проект с безжични датчици и клавиатури е серията Megellan.

Особености:
1. Възможността от използването на една или повече клавиатури
2. Възможността с една централа да се охраняват два независими обекта
3. Начина на свързване на датчиците към зоните- зони с резистори или без резистори, зони с краен резистор, дублирани зони. Свързването на зони с краен резистор са особено подходящи за датчици с външен монтаж.
4. По сложни настройки


Препоръки при изграждане на системи за видеонаблюдение

Съществуват голямо разнообразие от системи за видеонаблюдение:

• Видеонаблюдение с аналогови камери - максимална резолюция 960H (960x576)
• AHD видеонаблюдение
• HD-TVI видеонаблюдение на Hikvision
• HD-CVI видеонаблюдение на Dahua
• IP видеонаблюдение
• Хибридни системи за видеонаблюдение

Етапи при изграждане на видеонаблюдение

1. Да се избере начина на видеонаблюдение- IP, AHD(HD-TVI,HD-CVI) или аналогово видеонаблюдение в зависимост от желаното качество,сложност на монтажа и бюджета. При IP видеонаблюдение се използва UTP кабел, а при аналогово (AHD) видеонаблюдение - коаксиален кабел комбиниран със захранващ кабел (може и utp но със съгласуване). Аналоговото (AHD,HD-TVI) видеонаблюдение е по просто за свързване и настройки. При налична стара аналогова система за да се ползва прокарания кабел изборът е аналогово (AHD,TVI) видеонаблюдение.
2. В зависимост от избора на начина на наблюдение се избира подходящо записващо устройство. При изисквания за по високо качество на картина и запис - AHD видеонаблюдение с резолюция на записа 1080p или 4к. По голямата резолюция изисква по голям хард диск и по бърз интернет.
3. Конкретизират се необходимият брой камери  (за вътрешен и външен монтаж).Масовите записващи устройства са с 4,8 и 16 канала. Повечето камери ще изискват и по мощен блок на захранване. Ако трябва да се наблюдава определена област то да се избере камера с вариофокален обектив или HD (IP) камера с повече мегапиксели. Безжичните камери изискват захранване и не спестяват прокарване на кабел. За цветна картина през нощта да се изберат камери с диоди с бяла светлина.
4. Съгласува се  резолюцията на камерите със записващото устроство. От значение е резолюцията на запис а не дали записващото устройство подържа камери с висока резолюция. За да е картината по детайлна и качествена, резолюцията трябва да е по висока.
5. Определя се местоположението на камерите. Външните камери трябва да са влагозащитени и да осигуряват  качествено видеонаблюдение през нощта.
6. Да се прикрие добре DVR устройството, особено ако няма интернет или обекта не е под охрана от алармена система.
7. При възможност да се осигури интернет с по - голяма скорост. За отдалечени места да се провери възможността за използване на мобилен интернет.
8. Използването на коаксиален кабел със захранване ще улесни  монтажа при аналоговите камери.
9. След прокарване на кабел и свързването му да се се провери за укъсяване на кабелите за захранване (+ с -) и за видеоканала (видео,маса)
10. При наличие на интернет може да се наблюдава и подслушва обекта както от компютър, така и от смартфон. За подслушване трябва самото записващо устройство да има аудио входове, към които да се включат отделни микрофони или камери с микрофон. При някои модели записващи устройства аудио сигнала се предава по коаксиалния кабел.
11. За да се наблюдава обекта през интернет са необходими настройки в записващото устройство ( DVR,NVR) и наличието на съответна програма за видеонаблюдение в устройството, чрез което ще се наблюдава
12. Съчетанието на аларма и видеонаблюдение ще позволи в момента на аларма от мобилния телефон да се наблюдава обекта.
13. Да не се разчитата само на видеонаблюдение особено за обекти без контрол. Възможно е при посещение на обекта да установите, че са взели цялата техника.


Заключване на входни врати с електромагнитен насрещник

Електромагнитният насрещник се използва основно за заключване врати на входове, вътрешни офисни врати и врати на помещения с контролиран достъп. Монтира се на касата на вратата и за заключване се използва езикът на механичната брава. От вътрешната страна се използва основно дръжката на вратата за отваряне. При отваряне към електромагнитния насрещник се подава напрежение и вратата се отключва. Може да се управлява от бутон, домофон, самостоятелен четец или от контролер.

Монтаж:

1. На касата на вратата на мястото на металния насрещник се монтира електромагнитния. Езикът на електромагнитния насрещник да е на същото ниво с езика на бравата. При необходимост трябва да се разшири отвора за електромагнита по широчина и дълбочина
2. Да се направи тест - когато езикът на електромагнитния насрещник не е прибран врата да е заключена и при прибирането му вратата свободно да се отваря
3. Да се предвиди как захранващия кабел ще стига до електромагнита.
4. Монтира се контролер GM30 на подходящо място. Изискванията са да има захранване 220V и възможност за прокарване на кабел  до четец и ел. насрещник.
5. Монтира се четеца близко до насрещника, така, че след чекиране да има време за отваряне на вратата. Четеца не трябва да се прикрива от метална плоскост. Може да се монтира отвън или ако има стъкло вътрешно да се залепи за него със силикон. За предпочитане да се монтира на касата ( неподвижна част).
6. Кабелът за четеца е със сечение 6х0.22 кв. мм а за ел. насрещник е със сечение 2х0.5 кв. мм. Кабела от четеца и електромагнитния насрещник се свързват към контролера Ако направлението на кабелите е еднопосочно може да се използва един кабел с 8 жила (6х0.22+2х0.5)
7. Свързва се гсм контролер GM30 към захранващо напрежение 220 V от контакт или най-често от електрическо табло към някой общ предпазител (стълбищно осветление, мазета и т.н.).
8. При подаване на захранване 220V четеца издава звук и Led индикатора светва в червено. До минута контролера е готов за експлоатация
9. При чекиране с предварително запаметен чип или телефонен номер ел. насрещник отключва вратата и четеца издава продължителен звук. През това време вратата  може да се отвори.
10. При използване на алармена сигнализация при неоторизаран достъп  да се определи местоположение на една или повече сирени, за които трябва да съществува възможност за свързване към контролера
10. Аналогична е процедурата при брава тип електромагнитен болт и електромагнит

Точки от монтажа с  повишена трудност и внимание:

1. Свързване на към 220V. Затрудненията може да възникнат при свързването на устройството към 220V в таблото.
2. Монтиране на електромагнитния насрещник и прокарване на кабела към него
3. Ако гсм контролера се монтира в метално електрическото табло да се има предвид че връзката с оператора е по слаба. Да се използва антена с по голямо усилване и външна антена с кабел


Свързване на контролер GM20 към съществуваща система за управление на вратаВарианти на свързване на гсм контролер GM20 към налична система за отключване на входни врати. При изграждане на система за отключване на входна врата с четец е добра идея да се изкара допълнителен кабел на достъпно място(например до захранващия блок) позволяващ управление от звънчево табло или бутон. По този начин значително се улеснява добавене на контролера GM20 или свързване на звънчева инсталация за управление на бравата.


Общи препоръки при изграждане на системи за сигурност

Добрият проект и качественото изпълнение подобряват недежността, сигурността и правилното функциониране на системите за сигурност. От съществено значение при проектиране и монтажа на охранителни системи и видеонаблюдение е използването на нестандартни решения особено за пчелини, вили и къщи. Възможно е използването на камери като датчици за аларми и пожароизвестители, фалшиви камери, осветление, което се включва на случаен принцип нощно време или се включва от управляващ от мобилен апарат порт (за охранителни системи СМ).

Важно: Целта на изложените кратки препоръки при монтажа и изграждането на системите за охрана и видеонаблюдение е да помогнат при вземането на решения. Те не отменят консултациите със специалисти.